Nyhedsbrev
Medicinaffald

Medicinaffald

Apoteket er det rigtige sted at aflevere sit medicinaffald, vi tager hånd om det, og sørger for at det bliver destrueret på betryggende vis, og at ingen uvedkommende kommer i kontakt med medicinen. Ligeledes tager apoteket sig af brugte kanyler fra private.

Vi opfordring til, at ingen medicinrester kommes i dagrenovationen/skraldespanden eller i kloakken. Aflever tabletter, miksturer, inhalatorer, injektionsvæsker, plastre, cremer og salver, købt på apoteket, på apoteket. Brugte kanyler afleveres i særlige beholdere til kanyler (mere herom senere).

Når du rydder op i medicinskabet, så gør dig selv og os en tjeneste - fjern al ekstra pap og papir, og lad det gå til papir/ pap genbrug, tomme glas og flasker skal samme vej. Kom medicinresterne i en klar plastpose, så er det let for apoteket at overskue indholdet, og sikre sig at der ikke er ting deri, som kan udgøre en fare.

Kanyler og lancetter skal afleveres i særlige beholder. Disse gule kanylebøtter udleveres gratis på apoteket.  Når kanylebøtten afleveres på apoteket, skal det lille låg forsegles, det gør man ved at vende dette, og trykke det på, således kan bøtten ikke åbnes igen. Dette for at undgå at nogen kommer til skade ved at stikke sig på en brugt kanyle, der kan være inficeret. Disse bøtter er kun kanyler, ikke til alt muligt andet, f. eks. løse tabletter.

Vi modtager ikke: Batterier, kviksølvstermometre, brugte sprøjter uden kanyler, tom emballage, tomme insulinpenne, husholdningskemikalier, brugte blodsukkerapparater, brugte høreapparater og tilbehør hertil, kosmetiske artikler o. lign. disse ting skal afleveres til det kommunale affaldssystem i dagrenovationen og på genbrugspladserne.

Apoteket samler de indleverede medicinrester i særlige apotekerbokse og kanylebøtter i særlige plastbeholdere hertil. Disse afhentes ved bestilling af Alfa specialaffald, som kører medicinaffaldet til et miljøgodkendt behandlings/forbrændingsanlæg.

Har du spørgsmål til håndtering af kasseret medicin, så spørg på apoteket.

Dine oplysninger